بارانکنیو گویشی از زبان پرتغالی است که بشدت تحت تاثیر زبان اکسترامادورایی قرار گرفته و یا گویشی از اکسترامادورایی است که تحت نفوذ پرتغالی بوده است.این زبان در مناطق اندلس و اکسترامادورا میان مرز پرتغال و اسپانیا توسط جمعیت اندکی تکلم می شود.بیشتر گویشوران این زبان در شهر بارانکوس در کشور پرتغال بسر می برند.