زبان اورنیاتی زبانی منشعب شده از زبان اکسیتان است که در کشور فرانسه و منطقه لیموزین حدود یک میلیون و سیصدهزار تن گویشور دارد.گویشوران این زبان عمدتاً با فرانسه ویا زبان پوتوی دوزبانه می باشند.