زبان‌های رومی جنوبی شاخه ای از زبان‌های رومی است که بوسیله سایت اتنولوگ پیشنهاد شده است.این تقسیم بندی میان زبان شناسان مورد قبول نیست و بیشتر زبانشناسان معتقد و وجود دسته زبانهای رومی جنوبی نیستند و آنها را با همان دسته شرقی به حساب می آورند.اتنولوگ زبان های ساردنیایی و توسکانی و گالوری را از دسته رومی جنوبی بحساب آورده که چندان مورد قبول واقع نشده است.