زبان‌های ایرانی
نقشه ای دقیق از مردم شناسی و زبان ایرانیان
درصد متکلمین زبان‌های رایج در ایران بر اساس گزارش سازمان ملل متحد

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی، جمعیت ایران بالغ بر ۷۰٬۴۲۷٬۸۴۶ نفر و براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی، جمعیت ایران بالغ بر ۷۹٬۹۲۶٬۲۷۰ نفر بوده‌است. نشریه‌های مختلف، گزارش‌های متنوع و عمدتاً متفاوتی را از آمار پراکندگی زبانی در ایران منتشر نموده‌اند.

تفاوت آمارها

علت تنوع آمارها به این خاطر است