رگبار عبارتست از بارندگی‌هایی که با حجم زیاد و در زمان اندکی اتفاق می‌افتد. در برخی از حوزه‌های آبریز که توجهی به مسائل آبخیزداری درآنها نشده است، رگبار می‌تواند سبب بروز سیلابهای مخرب گردد.