رودخانه سزار از گرد آمدن آب‌های الیگودرز و بروجرد و در منطقه دورود تشکیل می‌شود. این رودخانه از روزگار باستان حد فاصل لر کوچک و لر بزرگ بوده است هم اینکه نیز همین نظم از نظر اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.