رودخانه بختیاری رودخانه‌ای است که از ارتفاعات قالیکوه الیگودرز سرچشمه می‌گیرد و اصلی ترین سرشاخه دز می باشد .در نزدیکی ایستگاه تنگ پنج به رودخانه سزار می‌پیوندد و رود دز را تشکیل می‌دهد. سد بختیاری بر این رود واقع شده‌است.