رشنو نام یکی از طوایف لراست که در استان‌های لرستان، خوزستان و ایلام ساکن هستند. زبان آن‌ها لری و لکی و کردی است. اکثراً پیرو مذهب شیعه هستند اما معدودی هنوز اهل حق محسوب می‌شوند. برخی معتقدند که قدم‌خیر، مبارز مشهور لر، از طایفه رشنو بوده‌است. هرچند که اکثراً او را از طایفه قلاوند می‌دانند.

ریشه نام

رشنو نامی اوستایی به معنای «فرشته دادگستر» است. درمکتب زرتشت دشمن دزدان و راهزنان بوده و «رشنوی راست» لقبش بوده است.

رشنوهای ایلام

رشنوهای ایلام از دو دودمان بزرگ یعنی دودمان «نایب» و دودمان «میرزا» تشکیل یافته‌اند و به همراه حسن خان والی به لرستان پشتکوه مهاجرت نموده‌اند. سایر دودمانهای رشنو شیرخانی و نعمتی هستند. آن‌ها از زمان والی‌ها تا زمان معاصر به علت با سواد بودن دارای مشاغل دولتی و حکومتی بوده‌اند.

تیره‌ها

تیره‌های این طایفه عبارتند از:

 • فروند
 • شاهیوند
 • قاسمعلی‌وند
 • زکالوند
 • خیری‌وند
 • تاجکه
 • حقی
 • میرزا فرهاد
 • میرزا نقی
 • میرزا بزرگ
 • میرزا کوچک
 • میرزا اسد
 • درونی
 • بداق
 • بوه
 • گیوه کش