به هر ماده‌ای که جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور دهد، رسانا یا هادی می‌گویند. یک سیم فلزی یک هادی الکتریکی معمول است. در فلزات ذرات باردار متحرک الکترونها هستند. در هادی‌های فلزی الکترونها می‌توانند آزادانه در شبکه کریستالی ماده حرکت کنند (در هادی‌های مایع مانند آب نمک یونها هستند که حرکت می‌کنند).

رساناهای متداول از سیم مسی تقریباً خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژهای مخصوص ساخته می‌شوند. سطح مقطع رساناها با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد در اندازهای گوناگون و شکلهای متفاوت درست می‌شود.

اگر اتمی در لایهٔ آخر خود ۱ یا ۲ الکترون داشته باشد آن رسانا خواهد بود.

بهترین رساناهای الکتریکی به ترتیب آب، نقره، مس، طلا و آلومینیوم هستند.

جستارهای وابسته