یک راه شریانی یا شاهراه شریانی یا به اختصار شاهراه  عبارت است از هر نوع  جاده یا راه درون شهری با ظرفیت تردد بالا. راههای جمع آوری کننده، آزادراهها و بزرگراههای شهری جزو راههای شریانی شهرهای بزرگ هستند. 

در مهندسی ترافیک یک راه شریانی یا شریان ارتباطی جاده ای است که ترافیک خودروها را بین آزادراهها و جاده های جمع آوری کننده از محلات تبادل می کند.