راه‌اندازی (به انگلیسی: Commissioning) در پروژه‌های صنعتی فرآیندی است که در آن درستی عملکرد سیستم‌ها و تجهیزات نصب‌شده به منظور حصول اطمینان از مطابقت با مشخصات طراحی، نقشه‌ها و اصول مهندسی بررسی می‌گردد تا به ترتیب و مرحله به مرحله، آماده بهره‌برداری گردند. این فرایند پس از تکمیل عملیات ساخت و نصب تجهیزات، اعم از تجهیزات مکانیکی، برقی و ... آغاز می‌گردد و شامل دو بخش پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی است.

نمودار زمانی مراحل ساخت و راه‌اندازی پروژه

محتویات

فرایند پیش‌راه‌اندازی

به کلیه فعالیت‌هایی از قبیل انجام آزمون‌ها، بازرسی‌ها و هر نوع عملیات تکمیلی دیگری گفته می‌شود که پیش از تکمیل ساخت و پس از نصب تجهیزات انجام می‌گیرد، به نحوی که موضوع پیمان را آماده راه‌اندازی می‌کند. مهم‌ترین فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

فرایند راه‌اندازی

به مجموعه فعالیتهای لازم گفته می‌شود که بعد از اتمام مرحله پیش‌راه‌اندازی در جهت بررسی درستی عملکرد تجهیزات مکانیکی و سیستم‌های کنترلی انجام گرفته، تا موضوع پیمان در شرایط عملیاتی قرار گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌های راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

فرایند بهره‌برداری

مهم‌ترین فعالیت‌های بهره‌برداری به شرح ذیل می‌باشد:

گواهی و مستندات

پس از تکمیل فرایند ساخت گواهی تکمیل فرایند ساخت صادر شده و به گروه پیش‌راه‌انداز تحویل داده می‌شود و در انتهای فرایند پیش‌راه‌اندازی، گواهی تکمیل فرایند پیش‌راه‌اندازی به گروه راه‌انداز تحویل داده می‌شود و در انتهای فرایند راه‌اندازی، گواهی تکمیل فرایند راه‌اندازی به گروه بهره‌برداری ارایه خواهد شد. در نهایت پس از آزمونهای عملکردی پروژه به مرحله تحویل موقت می‌رسد. در این زمان گواهی تحویل موقت صادر می‌شود. در ادامه پس از گذراندن دوره ضمانت، پروژه به بهره‌برداری می‌رسد و فرایند تحویل نهایی پروژه صورت می‌گیرد و گواهی تحویل نهایی پروژه صادر می‌گردد.