دوا
جغتای
سلطنت ۱۲۸۲–۱۳۰۷
پیشین Buqa Temür
جانشین Könchek
فرزند(ها) Esen Buqa I
Kebek
Kundjuk
Yasavur
Eljigidey
Duwa Temür
Tarmashirin
others
خاندان بورجیگای
پدر Baraq

دوا (انگلیسی: Duwa) یکی از پادشاهان خانات جغتای و پسر غیاث‌الدین براق بود. در زمان فرمانروایی او، خانات جغتای به اوج شکوه و قدرتش رسید.