دَسوقیه یکی از فرقه‌های صوفی است. بنیادگذار این فرقه برهان‌الدین ابراهیم دسوقی (ابوالعینین) است.

افراد این فرقه بیشتر در مصر هستند ولی پیش از سکولار شدن ترکیه، تکیه‌هایی نیز در استانبول داشتند.

Khalidi, W.A.S. " ." Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2008. Brill Online. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN. 25 July 2008