دروازه هند نام دو بنای مختلف در کشور هندوستان است: