درخت‌بران سرگرم بریدن یک درخت زبان گنجشک استرالیایی سال‌های ۱۹۱۷–۱۸۸۴

درخت‌بری رشته فعالیت‌هایی است که دربرگیرنده بریدن درخت، لغزاندن و سراندن تنه درخت، فرآوری در محل، بارگیری تنه درخت یا الوار بر روی کامیون یا واگن قطار است.

کارگر درخت‌بر و الوارسازی را اصطلاحاً چوب‌بُر یا درخت‌انداز می‌نامند.