اسکناس پانصد درامی قدیم

درام (در ارمنی դրամ) نام واحد پول کشور ارمنستان است. خود واژهٔ درام از «درهم» عربی وارد زبان ارمنی شده. این واژه همان واژه یونانی دراخما بود. تلفظ‌های گوناگونی از آن واژه در خاورمیانه رواج گرفت مانند درم، درهم و درام.

امروز در زبان ارمنی واژه درم معنی پول هم می‌دهد. در ژوئیهٔ ۲۰۰۵ میلادی، هر دلار ایالات متحدهٔ آمریکا حدوداً برابر ۴۴۰ درام بوده‌است.

اسکناس های در چرخه

روی اسکناس پشت اسکناس ارزش در گردش از از گردش خارج در
50 Armenian dram - 1998 (obverse).png 50 Armenian dram - 1998 (reverse).png ۵۰ درام ۱۹۹۸ ۲۰۰۴
100 Armenian dram - 1998 (obverse).png 100 Armenian dram - 1998 (reverse).png ۱۰۰ درام ۱۹۹۸ ۲۰۰۴
500 Armenian dram - 1999 (obverse).png 500 Armenian dram - 1999 (reverse).png ۵۰۰ درام ۱۹۹۹ در گردش
1,000 Armenian dram - 1999 (obverse).png 1,000 Armenian dram - 1999 (reverse).png ۱۰۰۰ درام ۱۹۹۹ / ۲۰۰۱ / ۲۰۱۱ در گردش
5,000 Armenian dram - 1999 (obverse).png 5,000 Armenian dram - 1999 (reverse).png ۵۰۰۰ درام ۱۹۹۹ / ۲۰۰۳ / ۲۰۰۹ / ۲۰۱۲ در گردش
10,000 Armenian dram - 2003 (obverse).png 10,000 Armenian dram - 2003 (reverse).png ۱۰۰۰۰ درام ۲۰۰۳ / ۲۰۰۶ / ۲۰۰۸ / ۲۰۱۲ در گردش
20,000 Armenian dram - 1999 (obverse).png 20,000 Armenian dram - 1999 (reverse).png ۲۰۰۰۰ درام ۱۹۹۹ / ۲۰۰۷ / ۲۰۰۹ / ۲۰۱۲ در گردش
50,000 Armenian dram - 2001 (obverse).png 50,000 Armenian dram - 2001 (reverse).png ۵۰۰۰۰ درام ۲۰۰۱ در گردش
100,000 Armenian dram - 2009 (obverse).jpg 100,000 Armenian dram - 2009 (reverse).jpg ۱۰۰۰۰۰ درام ۲۰۰۹ در گردش

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای AMD
از :
از :