دانشگاه مذاهب اسلامی وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است و با هدف آموزش تمامی مذاهب فقهی اسلامی تأسیس شده است. اساس‌نامهٔ این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

ساختمان مرکزی دانشگاه و واحد خواهران آن در تهران است و شعبه‌هایی در زاهدان، سنندج و بندرعباس نیز دارد. ریاست این دانشگاه هم اکنون با محمد حسین مختاری است.

اهداف دانشگاه

 • تألیف و تقریب بیشتر بین پیروان مذاهب اسلامی و غنی‌تر ساختن بررسیهای اسلامی.
 • فعالیت در زمینهٔ پرورش علما و پژوهشگران ورزیده در علوم و معارف اسلامی از قبیل فقه تطبیقی، تفسیر، حدیث، کلام، عقاید، عرفان و فلسفه، تاریخ اسلام و ادیان و مذاهب.
 • فعالیت در زمینهٔ تربیت متخصصان دینی برای داخل و خارج از ایران در مذاهب اسلامی.
 • فعالیت در زمینهٔ تربیت دبیر و مدرس معارف اسلامی و قضات شایسته (جهت محاکم حقوقی و مدنی خاص‌پیروان مذاهب.
 • پرورش کارشناسان مطلع به امور تبلیغی و فرهنگی داخل و خارج ایران.

هیئت امنای دانشگاه

هیئت امنای دانشگاه عبارتاند از:

دانشکده‌ها و رشته‌های آموزشی

دانشکده فقه و حقوق مذاهب اسلامی

دوره کارشناسی:

 • فقه و حقوق امامیه
 • فقه و حقوق شافعی
 • فقه و حقوق حنفی

کرسی‌های تدریس:

 • فقه اباضیه
 • فقه مالکی
 • فقه زیدی

دوره کارشناسی ارشد:

 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی

دوره دکتری:

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده علوم قرآن و حدیث

دوره کارشناسی:

 • علوم قرآن
 • علوم حدیث
 • تاریخ اسلام

دوره کارشناسی ارشد:

 • علوم قرآن و حدیث
 • تاریخ اسلام

در دوره دکتری:

 • علوم قرآن و حدیث
 • تاریخ اسلام

دانشکده فلسفه، کلام و عرفان اسلامی

دوره کارشناسی:

 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • ادیان و مذاهب اسلامی

دوره کارشناسی ارشد:

 • فلسفه اسلامی
 • ادیان ابراهیمی
 • عرفان اسلامی

نشریات دانشگاه

 • دو فصلنامه علمی پژوهشی فقه مقارن (به زبان‌های عربی و فارسی)
 • فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی (فروغ وحدت)
 • فصلنامه علمی تخصصی مطالعات رسانه و امت

نشست‌ها و کنفرانس‌ها

مرتبط

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیة

محسن اراکی

احمد مبلغی