منظور از دارالسلام یکی از موارد زیر می‌تواند باشد: