متغییرهای نامعتبر در {{#cمختصات:}} واردشده‌است.

محل خلیج بیسکای

خلیج بیسکای (در فارسی گاسکونی هم نوشته‌اند) خلیجی است در اقیانوس اطلس شمالی بین کشورهای فرانسه و اسپانیا.

این خلیج در امتداد کرانه غربی فرانسه از برست به سوی جنوب تا مرز اسپانیا و در راستای کرانه شمالی اسپانیا کشیده شده‌است. نام بیسکای از استان بیسکای اسپانیا گرفته شده‌است. در فرانسوی به آن Golfe de Gascogne، در اسپانیایی Golfo de Vizcaya و در زبان باسک Bizkaiko Golkoa می‌گویند.

نقطه جنوبی این خلیج از سوی اسپانیایی‌ها دریای کانتابریا نامیده می‌شود. این نام را رومیان در سده یکم پ. م. بصورت Sinus Kantabrorum (دریای کانتابریا) بر آن نهادند.

Wikipedia contributors, "," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed February 17, 2008).