خانه‌ام کجاست؟ (به چکی: ‎Kde domov můj?‎) سرود ملی جمهوری چک است. نخستین قطعه آهنگ سرود ملی چکسلواکی پس از بنیان‌گذاری این کشور در سال ۱۹۱۸ شامل سرود ملی جمهوری چک و قطعه دوم آن شامل سرود ملی اسلواکی بود. پس از تقسیم چکسلواکی در سال ۱۹۹۲، سرود ملی آن نیز به دو بخش تقسیم شد. اسلواکی با افزودن قطعه دوم به سرود ملی‌اش، آن را گسترش داد، اما جمهوری چک همان یک قطعه را رسماً به عنوان سرود ملی پذیرفت.

متن سرود ملی چک

برگردان فارسی متن چکی

خانه‌ام کجاست؟، خانه‌ام کجاست؟
می‌خروشد آب، در میان مرغزارها
خش خش می‌کنند جنگل‌های کاج، در میان پرتگاه‌ها
باغ، باشکوه با شکوفه‌های بهاران
چشم‌اندازمان، بهشت روی زمین
و این است، آن سرزمین زیبا،
سرزمین چک، خانهٔ من
سرزمین چک، خانهٔ من

Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

متن اصلی

برگردان فارسی متن چکی

خانه‌ام کجاست؟، خانه‌ام کجاست؟
می‌خروشد آب، در میان مرغزارها
خش خش می‌کنند جنگل‌های کاج، در میان پرتگاه‌ها
شکوفه‌های بهاران می‌درخشند در باغستان
چشم‌اندازمان، بهشت روی زمین
و این است، آن سرزمین زیبا،
سرزمین چک، خانهٔ من
سرزمین چک، خانهٔ من

خانه‌ام کجاست؟، خانه‌ام کجاست؟
اگر سرزمینی بهشت‌گونه را دیدی
جان‌هایی لطیف را در کالبدهایی چابک
از نیک‌اندیشی، پرتوانی و شکوفایی
و با نیرویی که گردن‌کشان را ناکام می‌گذارد
آن نژاد فرهمند چک است
خانه‌ام میان چک‌هاست
خانه‌ام میان چک‌هاست

Kde domov můj!? Kde domov můj!?
Voda hučí po lučinách
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
a to jest ta krásná země,
země česká domov můj!
země česká domov můj!

Kde domov můj!? Kde domov můj!?
V kraji znáš-li bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar,
to je Čechů slavné plémě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!

جستارهای وابسته