جنگ سلسله مغول-جین
Bataille entre mongols & chinois (1211).jpeg
تاریخ ۱۲۱۱-۱۲۳۴
مکان شمال چین، منچوری
نتیجه پیروزی مغولان و نابودی سلسله جین.
طرفین درگیر
امپراتوری مغول
ختای
دودمان سونگ (۱۲۳۳-۳۴)
سلسله کین (۱۱۱۵-۱۲۳۴)
تلفات
نسبتاً سنگین خیلی سنگین

جنگ سلسله مغول-جین، جنگی بود که میان سالهای ۱۲۱۱-۱۲۳۴ میلادی در شمال چین روی داد و عاقبت به سقوط سلسله جین (کین) انجامید. همچنین، با این پیروزی دامنه متصرفات مغولان تمام شمال چین را دربر گرفت.