جنگ ۴۲۱-۴۲۲ ایران و روم
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
Roman - Sassanid frontier
جبهه روم و ایران
تاریخ ۴۲۱-۴۲۲
مکان مرز ایران و روم (نور شیراکان, Mesopotamia)
نتیجه قرارداد صلح با شرایط مبهم، بازگشت به وضع موجود قبل از جنگ
طرفین درگیر
امپراتوری روم شرقی ساسانیان
فرماندهان و رهبران
Ardaburius
Anatolius
بهرام گور
مهرنرسه

جنگ ساسانیان و رومی‌ها (۴۲۱-۴۲۲) نام جنگd بین امپراتوری روم شرقی و ساسانیان بود. علت آن، اعدام چند مسیحی به دستور بهرام گور به خاطر حمله به معابد زرتشتی بود. امپراتور روم شرقی تئودوسیوس دوم اعلام جنگ کرد و چند پیروزی به دست آورد اما در نهایت هر دو طرف به یک قرارداد صلح و بازگشت به شرایط قبل از جنگ راضی شدند.

جستارهای وابسته

کتاب‌شناسی

The most complete account of the war is preserved in سقراط قسطنطنی, Historia Ecclesiastica VII.18, but some passages are included by تئودورت in his Historia Ecclesiastica. English translations of these sections are present in: