جم در اشاره به موارد زیر به کار می‌رود:

افراد

دیگر موارد