جریب (به انگلیسی: acre)وبه زبان ازبکی (ترکی)اشتقاق شده ازکلمه جربه معنی (زمین) وجریب به معنی گشتن در روی زمین واصطلاح است که دهقانان برای اندازه گیری زمین ازآن استفاده مینمایند درقدیم الایام واحدهای اندازه گیری مثل متر،فوت وغیره وجودنداشت بناً ازطریق قدم زدن مساحت های خوردوکوچک را اندازه مینمودندویک جریب مساوی است به دوهزارمترمربع هم اکنون درافغانستان ازاین واحداندازه گیری کارمیگیرندو در متون قدیمی زبان فارسی به صورت جریب و نیز گری به کار رفته است و برخی روستاها و مناطق جغرافیایی ایران پسوند جریب دارند

تبدیل ها

۱ جریب بین المللی برابر است با واحدهای متریک زیر:

۱ جریب آمریکایی برابر است با:

یک جریب (هر دو مقدار) برابر با موارد زیر هست:

  • ۶۶ فوت× ۶۶۰ فوت(۴۳٬۵۶۰ فوت مربع)
  • ۱ زنجیر× ۱۰ زنجیر(۱ زنجیر= ۶۶ فوت= ۲۲ یارد= ۴ رود(واحد)= ۱۰۰ لینکز(واحد))
  • یک جریب برابر است با ۲۰۸٫۷۱ فوت× ۲۰۸٫۷۱ فوت (یک مربع)
  • ۴٬۸۴۰ یارد مربع
  • ۱۶۰ perches. A perch is equal to a square رود(واحد) (۱ square rod is ۰٫۰۰۶۲۵ acre)
  • ۱۰ مربع chains
  • ۴ رود(واحد)
  • A chain by a furlong (chain ۲۲ yards، furlong ۲۲۰ yards)
  • ۱/۶۴۰ (۰٫۰۰۱۵۶۲۵) مایل مربع (۱ مایل مربع برابر است با ۶۴۰ جریب مربع)
  • در ایران هر جریب برابر هزار متر مربع است.

در افغانستان هر جریب معادل ۲۰۰۰ متر مربع برابر ۶ دانگ است. یعنی زمینی با ابعاد ۵۰ متر در ۴۰ متر همچنان دانگ ۳۳۳٫۳۳۳ متر است.

جستارهای وابسته