Escherichia coli Tree fern
Ericoid mycorrhizal fungus Gazelle

موجودات زنده انواع مختلفی دارند: باکتری، گیاهان، جانوران (آهوقارچ‌ها

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی. جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

جاندار یا اَندامگان، یا ارگانیسم به‌معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به‌معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده‌است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیرزنده‌ها متمایز می‌شوند:

  • پاسخ به محرک
  • تولید مثل
  • رشد
  • بقا و ترمیم خود
  • تنفس

اَندامگان‌ها انواع متنوعی دارند؛ به‌عنوان مثال، شامل تک‌یاختگان، ویروس‌ها، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران می‌شوند.

جستارهای وابسته

پانویس‌ها و منابع