ترکمان به یکی از این معانی اشاره دارد:

ترکمان نام قدیم ترک های آذربایجانی است که به مرور زمان از بین رفته است برای مثال تمام امیران قزلباش که از مردمان آذربایجان بوده اند دارای این نام بوده اند

برای مثال شهر های زیادی در آذربایجان با نام ترکمان موجود است مانند ترکمانچای که در ترکی آذربایجانی به معنای رود ترکمان است

هفت ایل قزلباش (استاجلو، شاملو، روملو، تکلو،بهارلو،افشار و قاجار) تمامی ترکمان بودند و از مردمان آذربایجان. همچنین ترکمان های عراق و سوریه که از لحاظ زبانشناسی زیر شاخه ترکی آذربایجانی محسوب می شوند

درکل نباید ترکمان را با ترکمن یکی دانست زیرا ترکمن نام ترکان شرق دریای خزر و ترکمان نام قدیم ترک های است

مناطق

مردم

حیوانات

  • اسب ترکمن، گونه‌ای از اسب در منطقه ترکمن‌صحرا

کتاب

موسیقی

فیلم