تجهیزات پایه در فوتبال به مجموعهٔ تجهیزاتی می‌گویند که یک بازیکن فوتبال باید آن‌ها را داشته‌باشد. این تجهیزات پایه اجباری هستند و عبارتند از:

  • یک پیراهن آستین‌دار که اگر پیراهن دیگری زیر آن پوشیده‌شود، باید به رنگ آستین پیراهن اصلی باشد.
  • یک شورت ورزشی که اگر از زیرش شورت دیگری پوشیده‌شود، باید به‌رنگ شورت ورزشی باشد.
  • جوراب ساق‌بلند که مانند جوراب ساق‌دار زنانه است.
  • نگهبان ساق پا.
  • کفش.