تبار داوود ( که بیت داوود نیز گفته میشود در عبری:מלכות בית דוד به معنی بیت پادشاهی داوود) به نسل داوود نبی در عهد عتیق و عهد جدید اشاره میکند. واژه "بیت داوود" در بسیاری قسمتهای کتاب مقدس به کار رفته است.

تاریخچه

بعد از اینکه داوود به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب شد بر اساس سنت تورات توسط روغن مقدس مسح شد. اینکار در مورد داوود توسط سموئل نبی انجام شد:

داوود صورتی سرخ و چشمانی زیبا داشت و برای نگاه کردن زیبا بود. و خداوند (به سموئل) گفت:"برخیز، او را مسح کن زیرا او آن است" و بعد سموئل شاخ روغن را گرفت و او را در بین برادرانش مسح کرد و روح خداوند بعد

از آن روز با قدرت به کمک داوود آمد - عهد عتیق، اول سموئل، ۱۶:۱۲

در عبری این مراسم مسح شدن نام دارد که برای مسیحا به کار میرود. اینکار سمبل ریخته شدن قداست خداوند بر روی او (کدوشا) و پیمانی است که هیچ وقت از بین نمی‌رود.در ابتدا داوود تنها به قبیله یهودا حکومت میکرد ولیکن بعد از هفت سال تمامی اسرائیل او را به عنوان پادشاه قبول کردند. تمامی پادشاهان بعدی پادشاهی اسرائیل (پادشاهی متحد) و بعداً پادشاهی یهودا از نسل داوود بوده و دلیل مقبول بودن آنها به عنوان شاه همین نسل پادشاهی بود. بعد از مرگ سلیمان ده قبیله پادشاهی شمالی اسرائیل نسل داوود را رد کرده و رهبعام را که نسل داوود را نداشت به عنوان شاه خود انتخاب کردند.

نفرین ارمیا به نسل سلیمان

به دلیل کارهای کفر آمیز جهویاشین در حدود سال ۵۰۰ قبل از میلاد، ارمیای نبی نسل سلیمان را نفرین کرد و وعده داد که از کونیاه هیچ پادشاهی به اسرائیل حکومت نخواهد کرد. بعضی تصور میکنند به دلیل این نفرین است که زروبابل که از نسل سلیمان بود در زمان نحمیا و پادشاهی پارسیان به عنوان استاندار یهودا انتخاب نشد. بعضی مسیحیان تصور میکنند که به دلیل این نفرین است که نسل سلیمان در انجیل متی ۱ مربوط به نسل پدرخوانده عیسی، یوسف است. تبار مریم مادر عیسی که در انجیل لوقا ۳ ذکر شده است به ناتان برادر سلیمان میرسد.

راس جالوت

بعد از حمله بابلیان به پادشاهی یهودا و اسارت یهودیان در بابل راس جالوت در بابل ایجاد شد. تمامی راس جالوتها قادر بودند که تبار خود را تا داوود دنبال کنند. این راس جالوتها به صورت سنتی به عنوان پادشاهانی بودند که در انتظار بودند.

در فرجام شناسی یهودی

در فرجام‌شناسی یهودی مسیحای یهودی باید از نسل داوود ("درخت زندگی") باشد. بسیاری دعاهای یهودی نظیر سیدور در مورد بازگشت پادشاهی داوود و ظهور مسیح بن داوود صحبت میکند. به دلیل مشکل بودن شناخت مسیحا، یهودیان برای ظهور مجدد الیاس نبی دعا میکنند که آنها را در شناخت مسیحا یاری دهد.

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۵ مرداد ۹۳..