تاریخ فناوری به بیان سیر زمانی اختراع و ساخت ابزار و وسائل مورد نیاز در زندگی انسان‌ها و جوامع بشری مبادرت می‌کند. در این زمینه می‌توان از اولین کامپیوتر تا کامپیوتر های امروزی اشاره کرد که سیر زمانی اختراع و ساخت آن به سال های بسیار دور که چرتکه اختراع شده بود برمیگردد.

نگارخانه