ادبیات فرانسه ممکن است دو معنا داشته باشد:

 • ادبیاتی که فرانسویان نوشته باشند
 • ادبیاتی که به زبان فرانسه نوشته شده باشد

آثار نوشته شده به زبان فرانسه توسط شهروندان کشورهایی مانند بلژیک، کانادا، سوییس، مراکش، الجزایر و سنگال با عنوان ادبیات فرانکوفون شناخته می‌شوند. طبق داده‌های موجود در سال ۲۰۰۶، نویسندگان فرانسوی‌زبان بیش از هر ملیت دیگری جایزه ادبی نوبل را از آن خود کرده‌اند.


ادبیات فرانسه‌زبان

ادبیاتی که به زبان فرانسه نوشته می‌شود در چندین کشور و در قاره‌های متفاوت یافت می‌شود. برای توضیح بیشتر مقالات زیر را ببینید:

 • ادبیات فرانسه‌زبان
 • نویسندگان فرانسه زبان با ترتیب تاریخی
 • نویسندگان فرانسه زبان با ترتیب الفبایی

ادبیات در فرانسه

ادبیاتی که خود فرانسویان نوشته‌اند تاریخی دراز از سده‌های میانه تا به امروز دارد.

تاریخ ادبیات فرانسه

 • ادبیات فرانسه در سده‌های میانه
  • آواز ژست
  • ادبیات کورتوآز
   • رمان کورتوآز
  • ادبیات بورژوازی
  • شعر در سده‌های میانه
   • شعر کورتوآز
   • شعر بورژوآزی
 • ادبیات فرانسه در قرن شانزدهم
  • نوزایی فرانسه
  • ویژگی‌های انسان‌گرایی در قرن شانزدهم
 • ادبیات فرانسه در قرن هفدهم
 • ادبیات فرانسه در قرن هجدهم
 • ادبیات فرانسه در قرن نوزهم
 • ادبیات فرانسه در قرن بیستم

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه فرانسه
نشان درگاه درگاه ادبیات