الفبای بریل فارسی یک الفبای بریل ویژه زبان فارسی است که به طور گسترده‌ای با خط بریل عربی، که ممکن است (در شکل بی‌قاعده) درون متن‌های بریل فارسی یافت شود. تعداد کمی حروف اضافه وجود دارد.

خط بریل فارسی مطابق با عرف بین‌المللی از چپ به راست خوانده می‌شود. اعداد نیز از چپ به راست خوانده می‌شوند، همان‌گونه که در عربی چاپی انجام می‌شود.

جدول خط بریل فارسی

حروف

چاپی آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
بریل ⠜ (braille pattern dots-345) ⠁ (braille pattern dots-1) ⠃ (braille pattern dots-12) ⠏ (braille pattern dots-1234) ⠞ (braille pattern dots-2345) ⠹ (braille pattern dots-1456) ⠚ (braille pattern dots-245) ⠉ (braille pattern dots-14) ⠱ (braille pattern dots-156) ⠭ (braille pattern dots-1346) ⠙ (braille pattern dots-145) ⠮ (braille pattern dots-2346)
چاپی ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ
بریل ⠗ (braille pattern dots-1235) ⠵ (braille pattern dots-1356) ⠬ (braille pattern dots-346) ⠎ (braille pattern dots-234) ⠩ (braille pattern dots-146) ⠯ (braille pattern dots-12346) ⠫ (braille pattern dots-1246) ⠾ (braille pattern dots-23456) ⠿ (braille pattern dots-123456) ⠷ (braille pattern dots-12356) ⠣ (braille pattern dots-126)
چاپی ف ق ک گ ل م ن و ه ی
بریل ⠋ (braille pattern dots-124) ⠟ (braille pattern dots-12345) ⠅ (braille pattern dots-13) ⠛ (braille pattern dots-1245) ⠇ (braille pattern dots-123) ⠍ (braille pattern dots-134) ⠝ (braille pattern dots-1345) ⠺ (braille pattern dots-2456) ⠓ (braille pattern dots-125) ⠊ (braille pattern dots-24) ⠕ (braille pattern dots-135)

اعداد و علائم ریاضی

اعداد همانند خط بریل انگلیسی هستند. نشانه‌های عمل‌گر با یک پیش‌وند جداگر بریل شناخته می‌شوند.

چاپی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
بریل ⠼ (braille pattern dots-3456) ⠁ (braille pattern dots-1) ⠃ (braille pattern dots-12) ⠉ (braille pattern dots-14) ⠙ (braille pattern dots-145) ⠑ (braille pattern dots-15) ⠋ (braille pattern dots-124) ⠛ (braille pattern dots-1245) ⠓ (braille pattern dots-125) ⠊ (braille pattern dots-24) ⠚ (braille pattern dots-245)
]چاپی + × ÷ =
بریل ⠰ (braille pattern dots-56) ⠖ (braille pattern dots-235) ⠰ (braille pattern dots-56) ⠤ (braille pattern dots-36) ⠰ (braille pattern dots-56) ⠦ (braille pattern dots-236) ⠰ (braille pattern dots-56) ⠲ (braille pattern dots-256) ⠰ (braille pattern dots-56) ⠶ (braille pattern dots-2356)

اعداد بدون فاصله پس از عملگرها می‌آیند. برای مثال،

۲ × ۳ = ۶

که در بریل این‌گونه است،

نقطه‌گذاری

چاپی , .  ?  !  ;  : - “ ... ” (...)
بریل ⠂ (braille pattern dots-2) ⠲ (braille pattern dots-256) ⠦ (braille pattern dots-236) ⠖ (braille pattern dots-235) ⠆ (braille pattern dots-23) ⠒ (braille pattern dots-25) ⠤ (braille pattern dots-36) ⠤ (braille pattern dots-36) ⠤ (braille pattern dots-36) ⠦ (braille pattern dots-236) ⠀ (braille pattern blank) ⠴ (braille pattern dots-356) ⠶ (braille pattern dots-2356) ⠀ (braille pattern blank) ⠶ (braille pattern dots-2356)

جستارهای پیشنهادی

  • بریل عربی
  • بریل تاجیکی
  • بریل اردو