بخش کمره یکی از دو بخش شهرستان خمین در استان مرکزی ایران است.

تقسیمات کشوری

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش کمره شهرستان خمین در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۴۸۹۴ نفر بوده است.

جستارهای وابسته