بخش مرکزی شهرستان رباط‌کریم تنها بخش شهرستان رباط‌کریم در استان تهران است و حاوی یک شهر رباط کریم و دو دهستان (منجیل آباد و وهن آباد) مشتمل بر ۱۴ روستا می باشد.

تقسیمات کشوری

شهر ها

دهستان

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۸۰۴۷ نفر بوده است.

جستارهای وابسته