بالئاری گویشی از زبان کاتالان محسوب می شود که نزدیکی زیادی با گویش والنسیایی دارد.این گویش در اسپانیا و در جزایر بالئاری بویژه جزیره مایورکا بخوبی رایج است.حدود هفتصدوپنجاه هزار تن از سکنه این جزایر توانایی تکلم به این زبان را دارند.