کردهای استان ایلام که شامل قلمرو فیلی است که در تقسیمات دوره والی‌های فیلی به دو بخش ایل‌های کرد و ایل‌های محکی تقسیم شده‌اند، ایل کرد ساکن در استان ایلام که یکی از ایل‌های ساکن در این استان است بعد از عزیمت و فرار والی به بغداد بازوی نظامی دولت مرکزی ایران بودند، و به همین سبب جنوب آبدانان را نیز به عنوان تیول سیاسی و نظامی تصرف کردند، آبدانان، دهلران، موسیان، جنوب مهران قلمرو ایل‌های کرد محسوب می‌شود و ایل‌های: ایل کرد ساکن آبدانان و دهلران، ایل کاید خرده، ایل شوهان و دیناروند در این محدوده مستقرند.

ترکیب ایلی ساکنان قسمت مهکی استان ایلام یعنی ایل ارکوازی و ایل خزل و ایل ملکشاهی و ایل ریزوند... در ملکشاهی، چرداول و شمال مهران و صالح آباد و ایلام و بدره و ارکوازی و چوار سکونت دارند. تقسیمات اولیه را هنری فیلد هم ثبت کرده است.

منابع و مأخذ دوره قاجاریه و پهلوی کردهای فیلی را بیست و گاهی تا بیست و چهار ایل و طایفه مهم ذکر کرده‌اند و متفرعات آنها را تا پنجاه نام می‌برند.

جستارهای وابسته

منابعاین مطالب سندیتی خاصی ندارد جز ذهن یک انسان خراب حال