فلز روی به طور طبیعی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است (Zn, Zn, Zn, Zn, و Zn) که در این میان Zn با داشتن فراوانی طبیعی ۴۸٫۶٪ فراوان ترین ایزوتوپ روی است. همچنین روی ۲۵ ایزوتوپ پرتوزای شناخته شده دارد که در بین آن‌ها Zn با نیمه عمر ۲۴۴٫۲۶ روز پایدارترین ایزوتوپ پرتوزای روی است.

جدول ایزوتوپ ها

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی ایزوتوپ دختر اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(mکسر مولی)
excitation energy
Zn 30 24 ۵۳٫۹۹۲۹5(43)# 2p Ni ۰+
Zn 30 25 ۵۴٫۹۸۳۹8(27)# 20# ms [>۱٫۶ µs] 2p Ni ۵/۲-#
β Cu
Zn 30 26 ۵۵٫۹۷۲۳8(28)# 36(10) ms β Cu ۰+
Zn 30 27 ۵۶٫۹۶۴۷9(11)# 38(4) ms β, p (65%) Ni ۷/۲-#
β (35%) Cu
Zn 30 28 ۵۷٫۹۵۴۵9(5) 84(9) ms β, p (60%) Ni ۰+
β (40%) Cu
Zn 30 29 ۵۸٫۹۴۹۲6(4) 182.0(18) ms β (99%) Cu ۳/۲-
β, p (1%) Ni
Zn 30 30 ۵۹٫۹۴۱۸۲7(11) 2.38(5) min β Cu ۰+
Zn 30 31 ۶۰٫۹۳۹۵۱1(17) 89.1(2) s β Cu ۳/۲-
Zn 88.4(1) keV <430 ms="ms"> ۱/۲-
Zn 418.10(15) keV 140(70) ms ۳/۲-
Zn 756.02(18) keV <130 ms="ms"> ۵/۲-
Zn 30 32 ۶۱٫۹۳۴۳۳0(11) 9.186(13) h β Cu ۰+
Zn 30 33 ۶۲٫۹۳۳۲۱۱6(17) 38.47(5) min β Cu ۳/۲-
Zn 30 34 ۶۳٫۹۲۹۱۴۲2(7) ایزوتوپ پایدار ۰+ ۰٫۴۸۲۶8(321)
Zn 30 35 ۶۴٫۹۲۹۲۴۱0(7) 243.66(9) d β Cu ۵/۲-
Zn 53.928(10) keV ۱.6(6) µs (۱/۲)-
Zn 30 36 ۶۵٫۹۲۶۰۳۳4(10) پایدار ۰+ ۰٫۲۷۹۷5(77)
Zn 30 37 ۶۶٫۹۲۷۱۲۷3(10) Stable ۵/۲- ۰٫۰۴۱۰2(21)
Zn 30 38 ۶۷٫۹۲۴۸۴۴2(10) پایدار ۰+ ۰٫۱۹۰۲4(123)
Zn 30 39 ۶۸٫۹۲۶۵۵۰3(10) 56.4(9) min β Ga ۱/۲-
Zn 438.636(18) keV 13.76(2) h IT (96.7%) Zn ۹/۲+
β (3.3%) Ga
Zn 30 40 ۶۹٫۹۲۵۳۱۹3(21) Observationally Stable ۰+ ۰٫۰۰۶۳1(9)
Zn 30 41 ۷۰٫۹۲۷۷۲2(11) 2.45(10) min β Ga ۱/۲-
Zn 157.7(13) keV 3.96(5) h β (99.95%) Ga ۹/۲+
IT (.05%) Zn
Zn 30 42 ۷۱٫۹۲۶۸۵8(7) 46.5(1) h β Ga ۰+
Zn 30 43 ۷۲٫۹۲۹۷8(4) 23.5(10) s β Ga (۱/۲)-
Zn 195.5(2) keV 13.0(2) ms (۵/۲+)
Zn 237.6(20) keV 5.8(8) s β Ga (۷/۲+)
IT Zn
Zn 30 44 ۷۳٫۹۲۹۴6(5) 95.6(12) s β Ga ۰+
Zn 30 45 ۷۴٫۹۳۲۹4(8) 10.2(2) s β Ga (۷/۲+)#
Zn 30 46 ۷۵٫۹۳۳۲9(9) 5.7(3) s β Ga ۰+
Zn 30 47 ۷۶٫۹۳۶۹6(13) 2.08(5) s β Ga (۷/۲+)#
Zn 772.39(12) keV 1.05(10) s IT (50%) Zn ۱/۲-#
β (50%) Ga
Zn 30 48 ۷۷٫۹۳۸۴4(10) 1.47(15) s β Ga ۰+
Zn 2673(1) keV 319(9) ns (۸+)
Zn 30 49 ۷۸٫۹۴۲۶5(28)# 0.995(19) s β (98.7%) Ga (۹/۲+)
β, n (1.3%) Ga
Zn 30 50 ۷۹٫۹۴۴۳4(18) 545(16) ms β (99%) Ga ۰+
β, n (1%) Ga
Zn 30 51 ۸۰٫۹۵۰۴8(32)# 290(50) ms β (92.5%) Ga ۵/۲+#
β, n (7.5%) Ga
Zn 30 52 ۸۱٫۹۵۴۴2(54)# 100# ms [>300 ns] β Ga ۰+
Zn 30 53 ۸۲٫۹۶۱۰3(54)# 80# ms [>300 ns] ۵/۲+#