اسمیمایریدیمپلاتین
Rh

Ir

Mt
ظاهر
silvery white
Two square pieces of gray foil
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد ایریدیم، Ir، 77
تلفظ به انگلیسی ‎/ᵻˈrɪdiəm/‎
i-RID-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۹۶, d
جرم اتمی استاندارد 192.217 g·mol
آرایش الکترونی [Xe] 4f 5d 6s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 15, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 22.56 g·cm
چگالی مایع در نقطه ذوب 19 g·cm
نقطه ذوب 2739 K, 2466 °C, 4471 °F
نقطه جوش 4701 K, 4428 °C, 8002 °F
گرمای هم‌جوشی 41.12 kJ·mol
گرمای تبخیر 563 kJ·mol
ظرفیت گرمایی 25.10 J·mol·K
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2713 2957 3252 3614 4069 4659
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن −3,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
الکترونگاتیوی 2.20 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 880 kJ·mol
دومین: 1600 kJ·mol
شعاع اتمی 136 pm
شعاع کووالانسی 141±6 pm
متفرقه
ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی (20 °C) 47.1 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 147 W·m·K
انبساط گرمایی 6.4 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 4825 m/s
مدول یانگ 528 GPa
مدول برشی 210 GPa
مدول حجمی 320 GPa
نسبت پواسون 0.26
سختی موس 6.5
سختی ویکر 1760 MPa
سختی برینل 1670 MPa
عدد کاس 7439-88-5
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های ایریدیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Ir syn 1.73 d ε 1.64 Os
Ir syn 13.2 d ε 0.532 Os
Ir syn 11.8 d ε 2.000 Os
Ir 37.3% Ir ایزوتوپ پایدار است که 114 نوترون دارد
Ir syn 73.827 d β 1.460 Pt
ε 1.046 Os
Ir syn 241 y IT 0.161 Ir
Ir 62.7% Ir ایزوتوپ پایدار است که 116 نوترون دارد
Ir syn 10.5 d IT 0.080 Ir
Ir syn 19.3 h β 2.247 Pt
Ir syn 171 d IT  ? Ir

ایریدیم عنصری با عدد اتمی ۷۷، وزن اتمی ۱۹۲٫۲۲ دمای ذوب ۲۴۱۰ سلسیوس، دمای جوش ۴۱۳۰ سلسیوس، چگالی ۲۲٫۶۵استو از فلزهای گروه پلاتین و خواص مشابه Rh است .در اسمریدیم به صورت آلیاژ طبیعی Pt وجود دارد.ساختار این فلز مکعب تنگ چیده‌است.از این ماده برای تهیه نوک خودنویس و در کاتالیزورها به کار می‌رود.