ایروبیک یا آیروبیک (Aerobics) ممکن است در یکی از این معانی استفاده شود: