اکشن ممکن است به یکی از موارد زیر بستگی داشته باشد: