اوکراینی می‌تواند به مفهوم‌های زیر اشاره داشته باشد: