در زیست‌شناسی سلولی، اَنْدامَک، یک زیرواحد تخصصی در حصار یک سلول هستند که کارکردی ویژه را شامل می‌شوند. اندامک‌های منفرد معمولا با غشای دولایه‌ای لیپیدی‌شان محصور بوده و جداگانه وجود دارند. واژه‌ی اندامک از این نگرش می‌آید که ساختارهای یک بخش از یاخته همچون اندام‌های یک بدن هستند. از اینرو با پسوند تصغیر «ـَک» همراه شده‌اند. کارکرد اندامک‌ها بواسطه‌ی پژوهش‌های میکروسکوپی انجام گرفته است. درون یاخته‌های یوکاریوتی انواع بسیاری از اندامک‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که در سلول‌های پروکاریوتی اندامکی فعال وجود ندارد.

اندامک
Biological cell.svg
اندامک‌های درون یاخته جانوران : (۱) هستک (۲) هسته (۳) ریبوزوم (رناتن) (۴) وسیکل (۵) شبکه آندوپلاسمیک خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) سیتواسکلتون (۸) شبکه آندوپلاسمیک نرم (۹) میتوکندری (۱۰) کریچه (واکوئل) (۱۱) سیتوپلاسم (میان‌یاخته) (۱۲) لیزوزوم (کافنده‌تن) (۱۳) میانک (سنتریول)]].
جزئیات
لاتین organella
شناسه‌ها
Code TH
TH [خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�».html H1.00.01.0.00009]
اف‌ام‌اِی
واژگان کالبدشناسی

تاریخچه و اصطلاح‌شناسی

در زیست‌شناسی، اندام‌ها بعنوان یگان‌های کارکردی منحصر بفردی که در یک جاندار محصورند؛ تعریف شده است.تمثیل اندام‌های بدنی در زیرساختارهای میکروسکوپی که مشاهده‌پذیر بوده، همین اندامک‌ها هستند که نویسندگان و پژوهشگران بسیاری در کارهای متفاوتی به همتایی میان این دو به بحث نشسته‌اند.

در دهه‌ی ۱۸۳۰ میلادی، فلیکس دوژاردان فرانسوی، نظریه‌ی کریستین گوتفرید ایرنبرگ آلمانی را رد کرد. ایرنبرگ مدعی بود که ریزسازواره‌ها دارای اندام‌های مشابه با جانوران چندسلولی هستند که تنها ابعاد آن اندام‌ها کوچکتر است.

برای نخستین‌بار، با کوچکسازی واژه «اندام» (مثلا: اندام کوچک) برای ساختارهای سلولی، جانورشناس آلمانی، کارل آوگست موبیوس در سال ۱۸۸۴؛ اصطلاح اندامک را بکار بست. وی در یک پاورقی که بعنوان تصحیح در موضوع بعدی مجله انتشار یافته بود،پیشنهاد «اندامک» خودش را برای نامیدن اندام‌های جانداران تک‌سلولی تأیید کرد. زیرا این اندامک‌ها سازندگان یک سلول بودند و در تصاد با نگرش اندام‌های چندسلولی جانداران چندسلولی بود.

انواع اندامک‌ها

درباره‌ی تعریف اندامک تاکنون نظریات گوناگونی وجود داشته است. گروه کثیری از زیست‌شناسان سلولی اندامک را برابر «بخش سلولی» می‌پندارند، این در حالی است که دیگر زیست‌شناسان اصطلاح اندامک را محدودتر کرده‌اند و آن را فقط برای اشاره به آن چیزی که دربردارنده DNA است که از دیگر جاندران میکروسکوپی، به طریق «درون‌هم‌زیستی» نشأت گرفته است، بدان واژه اندامک را اطلاق می‌کنند.

برپایه‌ی همین تعریف، اندامک‌ها به دو رده جداگانه بخش خواهند شد (مثلاً آن‌هایی که دربردارنده DNA خودشان هستند و از درون‌هم‌زیستی باکتریایی نشأت گرفته‌اند):

همچنین برای دیگر اندامک‌ها خاستگاه‌هایی درون‌هم‌زیستی فرض شده که حتما دربرداشتن DNA از الزامات نیست (مثلا تاژک. بنگرید به فرگشت تاژک).

در تعریفی محدودتر آمده است که اندامک بایستی دربردارندهٔ ساختارهای وابسته به غشا باشد. از اینرو برخی زیست‌شناسان اندامک‌ها را غشایی و غیرغشایی تقسیم می‌کنند؛ زیرا گروه بزرگی از زیست‌شناسان ریبوزوم را اندامک می‌دانند. اندامک‌های غیر-غشایی، مجموعه‌های بزرگ زیست‌مولکولی نیز نامیده می‌شوند که در ساخت و هم‌گذاری درشت‌مولکول‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این ساختارها عبارت اند از:

اندامک‌های یوکاریوتی

یاخته‌های یوکاریوتی از دید ساختاری پیچیده هستند و با سازماندهی‌شان شناسایی می‌شوند. غشای این یاخته‌ها دولایه‌ای و از جنس لیپید است و از اندامک‌های بزرگ و کوچکی ساخته شده که می‌توان با میکروسکوپ نوری، اندامک‌های بزرگتر را همچون هسته و واکوئل را مشاهده کرد.

نکته: همه‌ی جانداران دربردانده‌ی همه‌ی اندامک‌های فهرست‌شده‌ی زیر هستند؛ لیکن برخی از آن‌ها استثنا فاقد آن اندامک‌های فراگیر و همگانی هستند (مثلا میتوکندری)

اندامک‌های همگانی یوکاریوتی
اندامک کارکرد اصلی ساختار جانداران ملاحظات
کلروپلاست (پلاست) فوتوسنتز، گیراندازی انرژی نورانی جهت تولید قند دوغشایی گیاهان، آغازیان(منسوخ: جانداران دیسه‌ربایی)
شبکه اندوپلاسمی translation and folding of new proteins (rough endoplasmic reticulum), expression of lipids (smooth endoplasmic reticulum) single-membrane compartment all eukaryotes rough endoplasmic reticulum is covered with ribosomes, has folds that are flat sacs; smooth endoplasmic reticulum has folds that are tubular
تاژک locomotion, sensory some eukaryotes
دستگاه گلژی sorting, packaging, processing and modification of proteins single-membrane compartment all eukaryotes cis-face (convex) nearest to rough endoplasmic reticulum; trans-face (concave) farthest from rough endoplasmic reticulum
میتوکندری energy production from the oxidation of glucose substances and the release of adenosine triphosphate double-membrane compartment most eukaryotes has own DNA; theorized to be engulfed by an ancestral eukaryotic cell (endosymbiosis)
واکوئل storage, transportation, helps maintain homeostasis single-membrane compartment eukaryotes
هسته DNA maintenance, controls all activities of the cell, RNA transcription double-membrane compartment all eukaryotes contains bulk of genome