انتخابات نهمین دورهٔ مجلس شورای ملی

۱۳۰۹ →
۱۳۱۱
← ۱۳۱۴
همهٔ ۱۳۶ کرسی مجلس شورای ملی
درصد کرسی

نخست‌وزیر پیش از انتخابات

مهدی‌قلی هدایت

نخست‌وزیر برگزیده

مهدی‌قلی هدایت

انتخابات مجلس نهم ایران در سال ۱۳۱۱ برگزار شد. این مجلس در ۲۴ اسفند ماه گشوده شد.