انتخابات مجلس ایران در سال ۱۳۳۹، به انتخابات مجلس بیستم اشاره دارد، که شامل این دو انتخابات است: