امارت بخارا
فارسی:
امارت بخارا
ازبکی: Buxoro amirligi

۱۷۸۵–۱۹۲۰

پرچم

امارت بخارا (سبز) ۱۸۵۰ میلادی
پایتخت بخارا
زبان‌(ها) زبان فارسی (رسمی)
زبان ازبکی
دین سنی، شیعه، تصوف (نقشبندیهیهودیت
دولت Monarchy
امیر
 - ۱۷۸۵–۱۸۰۰ میر معصوم شاه‌مراد
 - ۱۹۱۱–۱۹۲۰ امیر عالم خان
تاریخچه
 - Manghit control ۱۷۴۷
 - تأسیس ۱۷۸۵
 - تسخیر شده توسط امپراتوری روسیه ۱۸۶۸
 - تحت‌الحمایه روسیه ۱۸۷۳
 - انقراض اکتبر ۱۹۲۰

امارت بخارا دولتی در آسیای مرکزی بود که از سال ۱۷۸۵ تا ۱۹۲۰ میلادی موجودیت داشت. پایتخت این امارت شهر بخارا بود.

محتویات

تاریخ

امارت بخارا رسماً در سال ۱۷۸۵ ایجاد شد و در سال ۱۸۶۸ میلادی، در جنگ با روسیه مغلوب شد و به قلمرو این امپراتوری ضمیمه گشت. در سال ۱۹۲۰ میلادی، امارت بخارا را بلشویک‌ها تسخیر کردند و آن را جمهوری خلق شوروی بخارا نامیدند.

فهرست امیران بخارا (۱۷۸۵–۱۹۲۰)

محمد علیم خان (۱۸۸۰-۱۹۴۴) آخرین امیر امارت بخارا.
نام رسمی نام شخصی سلطنت
اتالیق خدایار بیگ ?
اتالیق محمد حکیم ? - ۱۷۴۷
اتالیق محمد رحیم ۱۷۴۷ – ۱۷۵۳
امیر محمد رحیم ۱۷۵۳ – ۱۷۵۶
خان محمد رحیم ۱۷۵۶ – ۱۷۵۸
اتالیق دانیال بیگ ۱۷۵۸ – ۱۷۸۵
امیر معصوم شاہ مراد بن دانیال بیگ ۱۷۸۵ – ۱۸۰۰
امیر حیدر تورہ بن شاہ مراد ۱۸۰۰ – ۱۸۲۶
امیر حسین بن حیدر تورہ ۱۸۲۶ – ۱۸۲۷
امیر عمر بن حیدر تورہ ۱۸۲۷
امیر نصراللہ بن حیدر تورہ ۱۸۲۷ - ۱۸۶۰
امیر مظفر الدین بن نصراللہ ۱۸۶۰ – ۱۸۸۶
امیر عبدل احد بن مظفر الدین ۱۸۸۶ – ۱۹۱۰
امیر امیر عالم خان
محمد عالم خان بن عبدل احد
۱۹۱۰ – ۱۹۲۰
سرنگونی امارت بخارا توسط جمهوری خلق شوروی بخارا که پس از آن بلشویک‌ها جایگزین آن شدند.