افغان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند

سایر موارد