استعمارزدایی به معنای نابود کردن و زدودن استعمارگری است. استعمارزدایی معمولاً با جنگ و خشونت همراه هست و با جنگ‌های استقلال رو به رو می‌شود. به عنوان مثال جنگ‌های استقلال آمریکا برای استقلال این کشور از استعمار بریتانیا بود.

جستارهای وابسته

نشان درگاه درگاه استعمار

  • Decolonization. (2014, May 9). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:31, May 12, 2014, from