استحلال یعنی حلال ساختن این اصطلاح در فقه مسلمانان رواج دارد که معانی مختلف دارد حلال شمردن و حلال کردن و حلالیت طلب کردن.

مثلاً بر (استحلال) به معنی حلال شمردن محرمات ضروری دین و غیر ضروری دین آثاری مترتب است و یا (استحلال) به معنی حلالیت طلب کردن دارای سه حالت واجب و مستحب و حرام است که در کتب فقهی توضیح داده شده است. و در (استحلال) به معنای حلال کردن بحث در مورد حلال شدن برخی محرمات بر اثر اضطرار و یا حلال شدن با علت سبب شرعی است.

پانویس ها و منابع