اخلاق‌ستیزی یا اباحه‌گری، به نوعی مکتب یا جهان‌بینی اشاره می‌کند که در پی مردود شمردن و انکار هرگونه اصول و موازین اخلاقی، وجدانی و شرافتی است. در واقع، بر اساس این نوع جهان‌بینی سهل‌انگارانه، هر کاری مجاز محسوب می‌شود. در عصر رنسانس، بسیاری از معتقدان به این مکتب، اخلاق را بطور مطلق تابع خواست‌ها و مقاصد سیاسی می‌دانستند. شعار هدف وسیله را توجیه می‌کند، از این نظریه نشات گرفته است. آمورالیسم، از خصایص ویژه فاشیسم و بعضی ایدئولوژی‌های مشابه است. باید دقت نمود که اباحه گری با اباحه اندیشی که جزئی از احکام اسلامی است متفاوت می باشد.