احزاب کوچک در ایالات متحده آمریکا که تاکنون نتوانسته‌اند در هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به پیروزی برسند را احزاب سوم می نامند . البته این احزاب در برخی از مقاطع توانسته‌اند در انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا پیروز شوند و نمایندگان خود را به مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و یا مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بفرستند .

احزاب سوم

محافظه‌کار

حزب قانون اساسی – محافظه‌کاران اجتماعی ( در عرصه‌ی اقتصادی متمایل به لیبرالیسم )

میانه‌رو

حزب رفورم

لیبرال

حزب سبزها

حزب پیشروی ورمونت

حزب خانواده‌های کارگری

کمونیست

حزب کمونیست انقلابی آمریکا

حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا

سوسیالیست

حزب کار سوسیالیست آمریکا

آزادیخواه

حزب آزادیخواه