یک تصویر قدیمی از عیسی، نام هنرمند: ناشناس

ابیونی‌ها گروهی از مسیحیان یهودی نژاد در قرون اول مسیحیت بودند که سخت به قوانین شریعت پایبند بوده، زندگی مبتنی بر ساده زیستی و ریاضت را پیشه کرده بودند و از قوانین اخلاقی سختگیرانه پیروی می‌کردند. آنان عیسی را بزرگ ترین پیامبر خدا و همان ماشیح می دانستند؛ اما هیچ گونه جنبه الوهیتی برایش قائل نبودند و او را انسان می شمردند و از همین رو پولس را که عیسی را خدا معرفی می‌کرد کافر می دانستند. بر اساس این اعتقادات، ایشان انجیلی به نام انجیل ابیونی ها را به رسمیت می شناختند و نوشته های پولس را رد می‌کردند. آنان تأکید داشتند که مسیحیان، چه یهودی نژاد و چه از امت ها، زیر شریعت هستند و نجات جز از طریق ختنه و اجرای شریعت موسی قابل حصول نیست. گاهی رهبری این فرقه تحت عنوان دو نفر از حواریون مسیح یعنی پطرس و یعقوب پسر حلفا عنوان می شود. موعظه بالای کوه، احتمالاً یکی از مرکزی‌ترین مسائل مسیحیان یهودی چون ابیونی‌ها است.

جستارهای وابسته

  • ابیونی‌ها در منابع پدران کلیسا

  • ویکی انگلیسی